207399

E-Schloss Zusatzsteuerung

207399

E-Schloss Zusatzsteuerung

• Steuerung für CB3, CB124, CB102
• Versorgt Schloss mit Strom (12 V)
• 230 V/50 Hz Eingang